Trainen op topsportniveau

Protocol trainen op topsportniveau tijdens lesgebonden tijd.

 

Het komt voor dat leerlingen van scholen en kinderen in het algemeen worden uitgenodigd om deel te nemen aan trainingen voor sporten op hoog niveau. Hierbij is sprake van trainingen op regionaal of nationaal topniveau. Te allen tijde moet worden getracht om deze trainingen buiten de lesgebonden uren te laten plaatsvinden. Dit protocol voorziet in die gevallen, waarbij de trainingen niet buiten de lesgebonden tijden inpasbaar zijn en de kinderen niet in staat zullen zijn om te voldoen aan het minimale aantal lesuren op jaarbasis.

Het protocol geeft de voorwaarden aan waaronder de directeuren of directies kunnen komen tot een regeling met de ouders van de betreffende leerling. Daarnaast wordt aangeven volgens welk stappenplan de regeling tot stand dient te komen.

Uitgangspunt van de stichting Flore is dat het in het geval van een buitengewoon talentvolle leerling mogelijk moet zijn om het talent verder te ontwikkelen, zelfs wanneer de lesgebonden tijd op school hierdoor niet geheel gehaald zal worden.

 

Voorwaarden:

 • De school kan door ouders, noch door derden, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele hiaten in de leerontwikkeling ten gevolge van de gemiste lessen.
 • De ontwikkeling op school wordt ten gevolge van de gemiste lessen niet negatief beïnvloed. De school maakt de ouders duidelijk welke criteria de school hanteert als zij spreekt over het negatief beïnvloeden. Hiertoe moet het beginniveau in kaart worden gebracht van de leerling en moet worden aangegeven onder welk minimum de leerling niet zakken. Wanneer de leerling onder dit gestelde minimum zakt heeft de school het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en de ouders te verplichten het kind weer gedurende de normale lestijden naar school te laten gaan.
 • Het bestuur cq de school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele belemmeringen die kunnen voortvloeien uit calamiteiten die hebben plaatsgevonden tijdens de lesgebonden uren. Met name worden hierbij genoemd seksueel misbruik en ongevallen met als gevolg blijvende invaliditeit.
 • De ouders/verzorgers tonen aan dat hun zoon/dochter buitengewoon talentvol is en tot de aanstaande regionale of nationale top zal behoren. Ouders tonen dit aan door documenten te overleggen van externe instanties die betrokken zijn bij deze regionale of nationale top.
 • De ouders/verzorgers verklaren schriftelijk dat trainingen onder lesgebonden tijd onder verantwoordelijkheid van de ouders geschiedt (onder exacte vermelding van plaats, tijdstip, aard van de activiteiten).
 • De ouders/verzorgers verklaren dat de activiteiten niet anders dan onder schooltijd gevolgd kunnen worden (inclusief reistijd).
 • De ouders/verzorgers dragen er zorg voor dat de gemiste activiteiten op school, door hun kind thuis zullen worden ingehaald. Indien de school hiervoor extra (kopieer) kosten moet maken, dan wordt dit door de ouders vergoed.De ouders/verzorgers verklaren schriftelijk akkoord te gaan met de door school gestelde voorwaarden.
 • De ouders/verzorgers dragen er zorg voor dat het volgen van de lessen/trainingen, vanwege de intensiteit, niet zal leiden tot aantoonbaar verzuim.
 • De school behoudt het recht om een bepaalde dag (dagen) aan te wijzen waarop de leerling verplicht op school aanwezig is. Dit in verband met activiteiten en evenementen die voor alle leerlingen van belang zijn. De leerplichtambtenaar dient akkoord te gaan met de voorgenomen regeling.

 

Stappenplan:

 • Ouders vragen bij school op basis van het protocol trainen tijdens lesgebonden tijd een aangepaste regeling aan met betrekking tot de lesgebonden uren.
 • Deze regeling wordt door de school voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
 • Zij moeten akkoord gaan met de voorgenomen regeling.
 • Bij akkoord van de leerplichtambtenaar wordt de regeling gemeld aan de inspectie van het onderwijs.
 • Ouders ondertekenen een verklaring, waarin zij aangeven akkoord te gaan met de in dit protocol gestelde voorwaarden.
 • De verklaring wordt steeds voor één schooljaar afgegeven en dient voor ieder nieuw schooljaar opnieuw aangevraagd te worden.