Interne begeleiding

Een intern begeleider zorgt ervoor dat kinderen die extra leerhulp nodig hebben deze ook krijgen. Op aangeven van een groepsleerkracht wordt een zorgleerling (een leerling die extra aandacht nodig heeft) nader geobserveerd en eventueel onderzocht/getest.

Op grond van de resultaten kan de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht een apart leerprogramma samenstellen voor de betrokken leerling.

Dit leerprogramma heet een handelingsplan. Dit programma wordt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht in de klas uitgevoerd.

De intern begeleider controleert de voortgang van de leerling en legt de resultaten vast. Één keer in de 6 weken is er een overleg tussen de groepsleerkrachten en de intern begeleider over de vorderingen van deze kinderen.

Als basis voor de uitvoering van al deze stappen is er toestemming nodig van de ouders d.m.v. een handtekening onder het handelingsplan. De intern begeleider zal ook tijdens de uitvoering van het programma de contacten met de ouders verzorgen.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die voor individuele begeleiding in aanmerking komen, volgen hun eigen traject. Tussen ouders, leerkrachten en internbegeleider is hierover regelmatig overleg.

De ouders ondertekenen een formulier, waarop het verwachte eindniveau vermeld staat.

Onder specifieke voorzieningen verstaan we begeleiding en materialen, die voor de betreffende leerling op dat moment het geschiktste zijn.

In een samenwerkingsverband met andere scholen heeft de intern begeleider regelmatig overleg, waarbij zaken besproken worden uit de dagelijkse praktijk.