Passend onderwijs

De intern begeleider zorgt ervoor dat het onderwijsproces voor leerlingen, leerkrachten en ouders optimaal verloopt en dat elke leerling passend onderwijs krijgt.

 

Aan de hand van methodeonafhankelijke toetsen en leerlingbesprekingen met de leerkrachten heeft de intern begeleider zicht op het verloop van de ontwikkeling van alle leerlingen. Op het moment dat de leerkracht in samenspraak met ouders en de intern begeleider signaleert dat de ontwikkeling niet optimaal verloopt en er bijzondere ondewijsbehoeften zijn, vullen alle betrokkenen een groeidocument in. In het groeidocument wordt de zorgvraag geformuleerd. Tijdens het OT (OndersteuningsTeam bespreking) worden hulpvragen verduidelijkt en is de orthopedagoog aanwezig. De orthopedagoog verduidelijkt de pedagogische en didactische vragen en 'zorgen'. 

Tijdens het OT wordt met ouders en leerkracht het vervolgtraject besproken: Op welke manier kunnen we het onderwijs passend voor het kind maken. Op het moment dat er externe specialisten bij de zorg voor het kind betrokken zijn, worden deze ook uitgenodigd voor het OT. Denk hierbij aan een logopedist of een fysiotherapeut.

 

Tijdens het OT kan blijken dat er een onderwijsarrangement nodig is om de doelen die bij het OT worden gesteld te bereiken. De intern begeleider meldt het kind aan bij de OTG (bovenschoolse scholengroep). Tijdens het consult bij het OTG wordt opnieuw de zorgvraag besproken en beslist of er daadwerkelijk een arrangement nodig is om de doelen te bereiken of dat de doelen niet haalbaar zijn. In dit geval is een diepte- of intensiefarrangement nodig en hiervoor moet de leerling met de zorg aangemeld worden bij het CTO (Commissie Toelating Onderwijsvoorziening). Het CTO bestaat uit een schoolarts, vertegenwoordiger van het reguliere basisonderijs, vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs, een orthopedagoog en een secretaresse.

 

Samen met het CTO wordt besproken welke vorm van speciaal basisonderwijs het beste aansluit bij de zorgvraag van de leerling, welke onderwijsvorm passend is voor het kind. Ouders en intern begeleider zijn aanwezig bij dit consult.